top of page

New South Wales 190 Priority Skilled Occupation List 2017-2018 (Updated 30 September 2017)

DANH SÁCH TAY NGHỀ ƯU TIÊN TIỂU BANG NEW SOUTH WALES

(Visa 190) năm 2017 - 2018

(Cập nhật ngày 30/9/2017)

[This blog post is in English and Vietnamese]

Opportunities for candidates with visa application subclass 190 from the New South Wales Government. Please refer to the list of occupations below. If you have any questions or would like to schedule an appointment for in-depth consultation with our Registered Migration Agent, please contact us.

[Cơ hội dành cho các bạn muốn nộp hồ sơ xin Visa 190 từ Chính phủ Tiểu bang New South Wales. Thông tin chi tiết các ngành nghề có trong danh sách dưới đây. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào hoặc muốn đặt lịch hẹn tư vấn chuyên sâu cùng Chuyên gia Tư vấn Di trú được cấp phép tại V Education]

Love from #TeamVEDU

Featured Posts
Recent Posts
No tags yet.
Search By Tags
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page